درپوش ترمینال با یک ورودی و دو خروجی فونیکس کنتاکت سایز 2.5