حفاظت در برابر خرابیهای ناخواسته با ارسترهای ابو آلمان