V1000 آیا از اینورترV1000 یاسکاوا میتوان برای سیستمهای تهویه مطبوع استفاده کرد؟

آیا از اینورترV1000 یاسکاوا میتوان برای سیستمهای تهویه مطبوع استفاده کرد؟