V1000 آیا میتوان فرمان خروجی دیجیتال اینورتر یاسکاوا را معکوس کرد؟

آیا میتوان فرمان خروجی دیجیتال اینورتر یاسکاوا را معکوس کرد؟