سئوالات متداول لاله زار آنلاین

در STEP 7 – TIA Portal, چگونه مقدار روزها, ساعت ها,دقیقه ها و ثانیه را به واحد میلی ثانیه تبدیل می کنند؟

شما می توانید از تابع “Time ToMillisec” برای تعیین مقدار میلی ثانیه ها از عدد مربوط به روزها, ساعت ها, دقیقه ها و ثانیه ها استفاده کنید.

در برخی از کاربردهای تکنولوژی اتوماسیون, معمولا زمان کل بر حسب میلی ثانیه مورد نیاز است. تابع “Time ToMillisec” شامل یک برنامه SCL است که عملیات محاسباتی را انجام داده و از ورودی هایی شامل روز, ساعت, دقیقه و ثانیه خروجی بر حسب میلی ثانیه را نتیجه می دهد.

مثال زیر فراخوانی تابع “Time ToMillisec” را در OB “ChangeMillisec” با پارامتر بندی متغیرهایی از بلوک داده “TimeToMs” نشان می دهد:

تبدیل به میلی ثانیه در تیاپورتال

نکته:

ماکزیمم مقدار برای پارامتر ورودی برابر است با: ۲۴ روز, ۲۰ ساعت, ۳۱ دقیقه و ۲۳ ثانیه. اگر مقدار ورودی در محدوده مجاز نباشد, پارامترهای خروجی دارای مقدار ۰ خواهند بود.TIA PORTAL

پارامتر
ورودی/خروجی
نوع داده
شرح
محدوده
days Input DInt مقدار ورودی برای روزها ۰, …, ۲۴
hours Input DInt مقدار ورودی برای ساعت ها ۰, …, ۲۳
minutes Input DInt مقدار ورودی برای دقیقه ها ۰, …, ۵۹
seconds Input DInt مقدار ورودی برای ثانیه ها ۰, …, ۵۹
milliSeconds Output DInt مقدار خروجی میلی ثانیه ها ۰, …, ۲۱۴۷۴۸۳۰۰۰
timeFormat Output Time مقدار خروجی با فرمت زمان ۰, …, ۲۴d20h31m23s

 

می توانید از کتابخانه S7-1200/S7-1500 و S7-300 نیز استفاده کنید. پوشه اصلی فایل ضمیمه شده (در تب دانلود) شامل دو زیر پوشه است. هر زیرپوشه حاوی تابع TimesToMilisec (با توضیحات انگلیسی و آلمانی), بلوک داده “TimesToMs”  و OB ChangeMilisec است.

– اگر از S7-1200 یا S7-1500 استفاده می کنید, بلوک ها را از زیرپوشه S7-1200/S7-1500 به فولدر برنامه بکشید و رها کنید.

– اگر با S7-300 کار می کنید, بلوک ها را از زیر پوشه S7-300 به فولدر  برنامه بکشید و رها کنید.