از آنجایی که سنسورهای نوری به طور گسترده ای در انواع مدهای مشاهده وجود دارند ( فرستنده- گیرنده, بدون آینه و آینه دار و …) شرایط Light ON و Dark ON برای تعریف بهتر آنچه که خروجی سنسور در غیاب یا حضور نور انجام می دهد, تعریف می شوند. این شرایط فقط برای سنسورهای نوری می باشند. 
Light ON (LO) به این معنی است که خروجی سنسور تنها زمانی فعال یا ON می شود که نور را دریافت کند. در غیر این صورت خروجی به صورت OFF یا خاموش باقی می ماند. Dark ON (DO) معنای متضادی دارد, زمانی که نور دریافت گردد, خروجی OFF می شود. خروجی سنسور تنها زمانی فعال یا ON است که تاریک باشد یا هیچ نوری دریافت نکند. شکل های زیر را برای توضیح بیشتر مشاهده کنید. 

سنسور های DARK-ON

سنسور های Dark ON

عملکرد DARK-ON هنگامی است که یک سنسور فرستنده گیرنده نوری هنگامی که نور به گیرنده قطع یا کم شود, خروجی می دهد.

 

عملکرد LIGHT-ON

سنسورهای Light On

عملکرد LIGHT-ON هنگامی است که یک سنسور بدون آینه موقعی که نور وارد شده به گیرنده افزایش یابد, خروجی می دهد.

سنسورهای Light On و Dark ON
هنوز سردرگم هستید؟
طبیعی است که مطمئن نباشید مخصوصا اگر بار اولی است که با این جملات و شرایط برخورد می کنید. 
برای دانستن مد سنسوری که به آن نیاز دارید, فقط کافی است یک سوال ساده بپرسید و از انتخاب سنسوری با خروجی صحیح مطمئن شوید. 
رفتاری که در زمانی که شیء پرتو نور را قطع می کند به آن نیازمندم کدام است, خروجی روشن ON یا خروجی خاموش OFF؟

سنسورهای بدون آینه
خروجی ON: Light ON ( معمول ترین نوع)
خروجی OFF: Dark ON
سنسورهای آینه دار
خروجی ON: Dark ON ( معمول ترین نوع)
خروجی OFF: Light ON
سنسورهای فرستنده- گیرنده
خروجی ON: Dark ON ( معمول ترین نوع)
خروجی OFF: Light ON