سئوالات متداول لاله زار آنلاین

چگونه می توانید وضعیت بلوک های سیستمی را در STEP 7 – TIA PORTAL ارزیابی کنید؟

اطلاعات خطا و وضعیت بلوک را از پارامتر “STATUS” در یک دیتا بلوک ذخیره نموده و اطلاعات مذکور را برای تشخیص علت بکار ببرید.

بسته به نوع کاربرد, اطلاعات موجود در پارامتر “STATUS” فقط بمدت یک سیکل در دسترس است. از آنجاییکه CPU در بازه زمانی میلی ثانیه کار می کند, این اطلاعات را نمی توان به کاربر اطلاع داد. پارامتر “DONE” مشخص کننده این است که رکورد اطلاعات برای سیستم بلوک مذکور انتقال یافته در عین حال, آخرین بلوک “STATUS”  نیز بروز شده است.

چند گزینه برای ارزیابی بلوک وضعیت وجود دارد:

گزینه ۱: ارزیابی با MOVE

با استفاده از دستور MOVE, می توانید اطلاعات پارامتر “STATUS” را موقتا در یک دیتابلوک ذخیره کنید. بدین ترتیب, این اطلاعات بعد از اتمام سیکل برنامه, نیز در دسترس خواهد بود.

شکل زیر, مثالی برای ارزیابی وضعیت دستور “WRREC”  را نشان می دهد. (Write data record)

چنانچه “DB.wrrecError” درست باشد, اطلاعات از تگ “DB.wrrecStatus”  به تگ “DB.error” منتقل میشود.

ذخیره وضعیت تیاپورتال

گزینه دوم: ارزیابی با فانکشن بلوک “SaveStatus”
کتابخانه پیوست شده به این مطلب, فانکشن بلوک “SaveStatus” را در خود دارد که با آن می توانید مقادیر وضعیت را یکی پس از دیگری در یک دیتابلوک ذخیره کنید, بدین معنی که مقادیر وضعیت در دیتا بلوک باقی می مانند تا زمانی که با یک ریست پاک شوند.
پارامتر خروجی “status” را با یک یک تگ از نوع داده “Array[1..10] Dword”  مقدار دهی کنید. در اینصورت مقادیر وضعیت یکی پس از دیگری در آرایه ذخیره می شوند. قبل از خواندن مقادیر وضعیت, بایستی عناصر آرایه را با پارامتر “reset”, صفر کنید.
یک مقدار را موقعی می توانید در یک آرایه ذخیره کنید که مقدار عنصر آرایه صفر باشد. برای هر وضعیت جدید, یک درخواست در فانکشن بلوک “SaveStatus” اجرا می شود تا عنصر آزاد در دسترس آرایه را شناسایی کند.
چنانچه یک عنصر آرایه دارای مقدار باشد, عنصر بعدی برای ذخیره اطلاعات, انتخاب می شود و چنانچه تمامی عناصر آرایه, پر شده باشند, آخرین عنصر آرایه انتخاب شده و مقدار وضعیت روی آن ذخیره می شود.
فانکشن بلوک “SaveStatus” با زبان برنامه نویسی SCL ایجاد شده است. جدول زیر, پارامترهای بلوک را شرح می دهد.
پارامتر نوع داده شرح
پارامتر ورودی
reset Bool ریست تگ
readStatus DWord مقادیر وضعیت را می خواند
پارامتر خروجی
status Array[1..10] of DWord مقادیر وضعیت, یکی پس از دیگری ذخیره می شوند.