در این پروژه چهار دستگاه الکتروموتور ۲۵۰ کیلووات با سافت استارترهای اشنایدر کنترل و به ترتیب وارد مدار میشوند. یک سافت استارتر برای کنترل هر چهار الکتروموتور به کار گرفته شده است و سافت استارتر دوم, بعنوان رزرو در نظر گرفته شده است.

بمنظور جلوگیری از تداخل الکتروموتورها با سافت استارتر فعال, مدارات اینترلاک سخت افزاری و نرم افزاری بطور کامل در این سیستم اجرا شده است.

سال اجرا: ۱۳۸۵