کابل mm۲ بیمتال A فیوز A جریان نامی A توان موتور
hp KW
۱.۵ ۲.۵-۴ ۴ ۲.۶ ۱.۵ ۱.۱
۱.۵ ۲.۵-۴ ۶ ۳.۵ ۲ ۱.۵
۱.۵ ۴-۶ ۱۰ ۵ ۳ ۲.۲
۲.۵ ۵.۵-۸ ۱۶ ۶.۶ ۴ ۳
۲.۵ ۷-۱۰ ۲۰ ۸.۵ ۵.۴ ۴
۲.۵ ۱۰-۱۳ ۲۵ ۱۱.۵ ۷.۴ ۵.۵
۴ ۱۳-۱۸ ۳۵ ۱۵.۵ ۱۰ ۷.۵
۶ ۱۸-۲۵ ۳۵ ۲۲ ۱۵ ۱۱
۱۰ ۱۳-۱۸ ۳۵ ۳۰ ۲۰ ۱۵
۱۰ ۱۸-۲۵ ۵۰ ۳۷ ۲۵ ۲۸.۵
۱۶ ۱۸-۲۵ ۵۰ ۴۴ ۳۰ ۲۲
۱۶ ۲۳-۳۲ ۶۳ ۶۰ ۴۰ ۳۰
۲۵ ۲۸-۴۰ ۸۰ ۷۲ ۵۰ ۳۷
۲۵ ۳۸-۵۰ ۱۰۰ ۸۵ ۶۰ ۴۵
۳۵ ۵۷-۶۶ ۱۲۵ ۱۰۵ ۷۵ ۵۵
۷۰ ۶۰-۸۰ ۱۶۰ ۱۴۰ ۱۰۰ ۷۵
۷۰ ۷۵-۱۰۵ ۲۰۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۹۰
۱۲۰ ۹۵-۱۲۵ ۲۵۰ ۲۰۵ ۱۵۰ ۱۰۰

برای تهیه کنتاکتور, فیوز مینیاتوری, بیمتال, کلید حرارتی, کلید اتوماتیک و الکتروموتور لطفا لینکهای زیر را ملاحظه فرمایید:

کنتاکتور فیوز مینیاتوری بیمتال
الکتروموتور کلید حرارتی کلید اتوماتیک