کابل mm۲ بیمتال A فیوز A جریان نامی A توان موتور
hp KW
۱٫۵ ۲٫۵-۴ ۴ ۲٫۶ ۱٫۵ ۱٫۱
۱٫۵ ۲٫۵-۴ ۶ ۳٫۵ ۲ ۱٫۵
۱٫۵ ۴-۶ ۱۰ ۵ ۳ ۲٫۲
۲٫۵ ۵٫۵-۸ ۱۶ ۶٫۶ ۴ ۳
۲٫۵ ۷-۱۰ ۲۰ ۸٫۵ ۵٫۴ ۴
۲٫۵ ۱۰-۱۳ ۲۵ ۱۱٫۵ ۷٫۴ ۵٫۵
۴ ۱۳-۱۸ ۳۵ ۱۵٫۵ ۱۰ ۷٫۵
۶ ۱۸-۲۵ ۳۵ ۲۲ ۱۵ ۱۱
۱۰ ۱۳-۱۸ ۳۵ ۳۰ ۲۰ ۱۵
۱۰ ۱۸-۲۵ ۵۰ ۳۷ ۲۵ ۲۸٫۵
۱۶ ۱۸-۲۵ ۵۰ ۴۴ ۳۰ ۲۲
۱۶ ۲۳-۳۲ ۶۳ ۶۰ ۴۰ ۳۰
۲۵ ۲۸-۴۰ ۸۰ ۷۲ ۵۰ ۳۷
۲۵ ۳۸-۵۰ ۱۰۰ ۸۵ ۶۰ ۴۵
۳۵ ۵۷-۶۶ ۱۲۵ ۱۰۵ ۷۵ ۵۵
۷۰ ۶۰-۸۰ ۱۶۰ ۱۴۰ ۱۰۰ ۷۵
۷۰ ۷۵-۱۰۵ ۲۰۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۹۰
۱۲۰ ۹۵-۱۲۵ ۲۵۰ ۲۰۵ ۱۵۰ ۱۰۰

برای تهیه کنتاکتور, فیوز مینیاتوری, بیمتال, کلید حرارتی, کلید اتوماتیک و الکتروموتور لطفا لینکهای زیر را ملاحظه فرمایید:

کنتاکتور فیوز مینیاتوری بیمتال
الکتروموتور کلید حرارتی کلید اتوماتیک