S7-1200 چگونه ورودی های آنالوگ CPU از SIMATIC S7-1200 جریان های ۰-۲۰mA را نیز اندازه گیری می کنند؟

چگونه ورودی های آنالوگ CPU از SIMATIC S7-1200 جریان های ۰-۲۰mA را نیز اندازه گیری می کنند؟

اتوماسیون صنعتی معرفی S7-1200 زیمنس

معرفی S7-1200 زیمنس

هوشمند سازی ساختمان ارتباط پی ال سی های S7 زیمنس با تجهیزات ساختمان هوشمند باپروتکل KNX

ارتباط پی ال سی های S7 زیمنس با تجهیزات ساختمان هوشمند باپروتکل KNX

اتوماسیون صنعتی خواندن اطلاعات انرژی با انرژی میتر S7-1200 و ذخیره اطلاعات اندازه گیری شده

خواندن اطلاعات انرژی با انرژی میتر S7-1200 و ذخیره اطلاعات اندازه گیری شده